Ordlista
 
Till huvudsidan
Inledning
Till eleven och läraren
Atmosfären
Miljökemi
Luftföroreningar
Minskandet av utsläpp
Visste du att...
Uppgifter
Laborationer
Linkar
Utskrivbar version

Avgaser                           De gasföreningar som bildas då bränslen brinner, t.ex. kol-, kväve- och svaveloxider,  kallas avgaser.        

Desorption                       Frigivning av ämnen från t.ex. jordmånen

Freoner                             Kallas även CFC-föreningar. De består av klor (Cl), fluor (F) och kol (C). Dessa organiska gaser är skadliga för ozonskiktet och användningen har därför begränsats. CFC-föreningar ändvänds bl.a. som kylgaser i kylskåp och sprayflaskor (sällsynt i dag).

Fotolys                              Sönderfall under inverkan av solljus

Grön kemi                       En kemisk plan (?)som stävar till att utnyttja de principer som minskar användningen av skadliga ämnen eller reducerar användningen av dessa inom planering, produktion och tillverkning av kemikalier.

Karcinogen                     Ett ämne som medför ökad kancerrisk

Kolmonoxid                    CO, bildas då kol brinner under syrefattiga förhållanden (ofullständig förbränning). Kolmonoxiden är en giftig gas eftersom den binder sig vid hemoglobinet i blodet och medför syrebrist. Drygt 90% av alla dödsfall i husbränder beror på kolmonoxidförgiftning

Koldioxid                         CO2, bildas förutom vid utandning då kol förbränns d.v.s. i stora mängder från industriutsläpp och avgaser i trafiken. Koldioxiden hör till luftens naturliga sammansättning, men eftersom halten i atmosfären rubbats räknas gasen till luftföroreningarna. Koldioxid bidrar bl.a. till förstärkandet av drivhuseffekten.

Kyoto-avtalet                  Ett avtal som undertecknades 1997 i Kyoto, Japan, med avsikt att minska utsläppen av ämnen som bidrar till drivhuseffekten. Medierna har ägnat en hel del uppmärksamhet åt avtalet, i och med att alla länder inte klarar av att uppfylla kraven.

Mesosfären                      Det skiktet av atmosfären som ligger ovanom stratosfären. Mesosfären sträcker sig från ca 50 km ovanom markytan till ca 85 km:s höjd.

Organiska ämnen        Ämnen som innehåller kol kallas organiska ämnen, de övriga föreningarna är oorganiska. Organisk kemi behandlar kolets kemi.

Ozon                                 Ozon består av tre syreatomer och är en gröngul giftig gas. Ozon som förekommer i troposfären är skadligt för såväl växter som djur, emedan ozonlagret som ligger i stratosfären är livsviktigt för livet på jorden. Ozonlagret fungerar som ett filter mot solljusets ultravioletta våglångder (UV-strålning).

Stratosfären                      Stratosfären kallas den delen av atmosfören som ligger på ca 15-50 km:s höjd. Stratosfären börjar vi tropopausen där temperaturen är ca -60°C och slutar vi stratopusen där temperaturen ligger omkring +2,5°C. I stratosfären finns ozonskiktet samt molnen.

Sura regn                           Svaveloxider som reagerar med vattenångan i luften bildar svavelsyra och vätesulfit (H2SO3). Dessa föreningar är sura och de faller till marken i samband med regn, vilket innebär att regnet är surt.

Svaveloxider                  Föreningar som består av svavel och syre, svaveloxid SO och svaveldioxid SO2. Svaveloxider bildas vid förbränning av svavelhaltiga ämnen bl.a. i industriella processer. Svaveloxiderna inverkar bl.a. på försurningen av jordmånen i form av sura regn (se laboration).

Troposfären                      Troposfären kallas det lägsta skiktet av atmosfären. Troposfären är endast 10-15 km tjock.

Ångtryck                           Anger benägenheten för ett ämne att förångas, anges som trycket av den mättade kemikalien i en viss temperatur.