Uppgifter
 
Till huvudsidan
Inledning
Till eleven och läraren
Atmosfären
Miljökemi
Luftföroreningar
Minskandet av utsläpp
Visste du att...
 
Laborationer
Ordlista
Linkar
Utskrivbar version

Minskandet av utsläpp

1. Hur påverkar katalysatorn en kemisk process? (du kan anlita läroboken)

2. Hur kunde du påverka de luftföroreningar din verksamhet ger upphov till?

3. Vilka metoder kan användas för att minska utsläpp i atmosfären?

 

Alternativa bränslen

4. Räkna upp för- och nackdelar med följande alternativa bränslen för fordon:             

a) naturgas

b) elbilar

c) bränslecell

 

5. Oljereserverna i USA beräknas vara ca 150*109 barrel (1 barrel = 158,987 liter). Varje dag pumpas ca 8 miljoner barrel för oljeförbrukning. För hur många år räcker oljan, om oljeförbrukningen antas vara konstant? Är detta en god uppskattning?

 

6. Balansera reaktionslikheterna för förbränning av kol, naturgas och bensin.

a) kol: C(s) + O2-> CO2

b) naturgas: CH4(g) + O2

c) bensin: C8H18(g) + O2-> CO2(g) + H2O(g)

Varför medför dessa förbränningar skador på atmosfärens balans?

 

7.Vart tar avgaserna vägen?

 

8. Ordna följande fortskaffningsmedel enligt mängden koldioxidutsläpp per person en tur-retur resa från  Helsngfors till Saariselkä avger

a) Kombination av tåg + buss

b)  Flygplan (MD82)

c) Personbil (4 pers), personbil (2 pers). Gör en uppskattning.

 

9. Ta reda på vad drivhuseffekten är och vad den beror av. Vilka föreningaar som inverkar stärkande och försvagande på drivhuseffekten.

 

10. Vad är smog? Hur och var bildas smog?

Uppgifterna för laborationen finns i samband med lalaborationsinstruktionerna.

I samband med sidan om luftföroreningar finns även tillägsuppgifter.

 

 

Svar:

Svar till uppgifterna 2, 3, 4, 6, 9 och 10 hittas direkt på de sidor som behandlar ämnet i fråga.

1 a) + mindre utsläpp, förmånlig i längden, praktiskt möjligt att användas redan i dag kostnaderna för kompressorn är höga, påfyllningsstationer finns endast i storstäder, naturgasfyndigheterna är begränsade

b) + mindre utsläpp, bl.a. utnyttjande av förnybara energiresurser => begränsas ej av naturresurser – effektiviteten bör utvecklas, ett ”uppladdningsnät” bör byggas över hela landet, beroende på hurdan energi som används medför energiförbrukningen utsläpp, akkumulatorerna är problemavfall.

c) +rent alternativ –kostnaderna i dag för höga

 

5

Oljereserverna kommer att sina om förbrukningen fortsätter enligt dagens situation, vilket är mycket osannolikt. En minskning av oljeförbrukningen är oundvikligen att väntas. Då utbudet av olja minskar kommer priset antagligen att stiga kraftigt och därmed kommer man inte att ha råd att använda olja som i dagens läge.  i uppgiften hade endast USA:s oljetillgångar beaktats vilket inte berättar hela sanningen om situationen i världen.

7. Avgaserna kan antingen stanna i atmosfären eller falla ner till marken. Avgaser som stannar i atmosfären kommer att spridas med vindar, vilket gör att avgashalterna fördelar sig över hela atmosfären. Avgaser kan bilda nya föreningar t.ex. kolmonoxid kan reagera med syre i luften och bilda koldioxid. De avgaser som faller till marken kan förutom att falla direkt ner även tas upp i regn och snö och återkomma till marken under nederbörd t.ex. svaveltrioxid kan tas upp i moln vilket leder till sura regn (SO3 + H2O -> H2SO4 (?)).

8.  Mängden utsläpp varierar beroende av t.ex. flygplanstyp, biltyp etc. följande värden publicerades i en artikel i Helsingin Sanomat (27.1.2004):

Flyg (192 kg CO2/pers.), bil 2 passagerare (167 kg CO2/pers.), bil 4 passagerare (83 kg CO2/pers.), kombination tåg+buss (51 kg CO2/pers).