Atmosfären
 
Till huvudsidan
Inledning
Till eleven och läraren
 
Miljökemi
Luftföroreningar
Minskandet av utsläpp
Visste du att...
Uppgifter
Laborationer
Ordlista
Linkar
Utskrivbar version

Atmosfären utgörs av ett relativt tunt luftlager som omger vår planet, Tellus. Medelavståndet från jorden till stratopausen är ca 50 km, i jämförelse med jordens diameter som är ca 12 752 km utgör detta endast 0,4%.

Utgående från bl.a. temperaturskillnader indelas atmosfären i troposfär, stratosfär, mesosfär och termosfär.

Höjden för t.ex. tropopausen varierar mellan 10-15 km beroende på tryck, vindar, temperatur och årstid. En något generaliserad bild av strukturen kan ses nedan.

 

Höjd från markytan

Termosfären

Norrsken

Temperatur

 

 

 

 

80-90 km

Mesopausen

 

-95°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesosfären

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-60 km

Stratopausen

 

2,5°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozonlagret

Stratosfären

 

 

 

 

Pärlemormoln

 

 

 

 

 

 

 

Cirrusmoln

 

10-15 km

Tropopausen

 

-60°C

 

 

Cumulusmoln

 

 

Troposfären

 

 

 

 

Atmosfärens sammansättning har en central roll för livet på jorden. I atmosfärens naturliga sammansättning finns främst 78,08 % kväve, N2, 20,95 % syre, O2, 0,934 % argon, Ar och ca 0,033 % koldioxid, CO2, samt en del vattenånga. Dessutom finns det små mängder av neon, 0,0018 %, ammoniak, 0,001 %, helium, 0,0005 %, metan, 0,0002 %, krypton, 0,0001 5 och ozon 0,000001%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2

 

 

 

O2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur kemisk synvinkel är syreomgivningen i atmosfären central. De flesta gaserna, såväl naturliga gaser som föroreningar, som släpps ut i atmosfären kommer slutligen att oxideras och återvända till marken.

Luftföroreningarna bidrar till bl.a. drivhuseffekten, global uppvärmning av vår planet samt fotokemisk smog, sura regn, luftkvalitetens försämring p.g.a. fria partiklar och försämring av inomhusluften.

Utsläppen i atmosfären går att minska betydligt genom medvetna miljövänligare val.

Tack vare teknologins utveckling har bränslena utvecklats, industriutsläppen till luften kan oftast reduceras med hjälp av filter eller kemiska reaktioner. Läs mera om alternativa bränslen vi har tack vare kemin.

 

Följande miljöproblem i atmosfären utgör de utmaningar vi står framför i dag:

 

Drivhuseffekten och global uppvärmning av vår planet

Fotokemisk smog

Sura regn

Fria partiklarnas ökade mängd i luften

Inomhusluftens kvalitet

 

Största delen av luftföroreningarna härstammas från industrin och trafiken. El-produktion, transport samt industriella processer belastar miljön.