Laborationer
 
Till huvudsidan
Inledning
Till eleven och läraren
Atmosfären
Miljökemi
Luftföroreningar
Minskandet av utsläpp
Visste du att...
Uppgifter
 
Ordlista
Linkar
Utskrivbar version

Sura regn

Utrustning:  - minigrip påse

- pipetter (engångspipett)

- provrör

- natriumsulfit, Na2SO3

- 6M saltsyra, HCl

- pH-papper

- magnesiumband

- kalsiumkarbonat, CaCO3

 

Säkerhet:  Saltsyran är frätande, använd labbrock och skyddsglasögon.

Undvik direkt kontakt med syran.

 

Avfall: Syran bör neutraliseras

 

Utförande:

 

 1. Lägg 1 g Na2SO3 i provröret.
 2. Lägg provröret i minigrippåsen upprätt.
 3. Tillsätt ca 10-15 ml vatten i påsen
 4. Fyll pipetten med saltsyra (ca 2 ml)
 5. Placera pipetten i provröret, låt saltsyran stanna i pipetten.
 6. Slut försiktigt på sen så att den mesta luften pressas bort.
 7. Då påsen är sluten skall du försiktigt pressa ut saltsyran i provröret så att den kommer i kontakt med natriumsulfiten.

I provröret bildas svaveldioxid, SO2 (se reaktionslikheten nedan)

 1. Efter ett par minuter kan du röra om vattnet i påsen försiktigt.
 2. Pipetera sedan ut vattnet och placera det i tre rena provrör, A, B och C.
 3. Mät pH på vattnet i provrör A.
 4. Lägg ca 1cm magnesiumband i provrör B. Observera vad som händer.
 5. Tillsätt två korn kalsiumkarbonat (CaCO3) i provrör C. Observera vad som händer under följande minuter.
 6. Alla lösningar bör neutraliseras innan de kan förstöras.

 

Anteckna dina resultat.

Kemin i laborationen:

Sura regn innehåller vätesulfit, H2SO3, som bildas då vatten reagerar med svaveldioxid.

                       SO2 (g) + H2O -> H2SO3

 

Uppgifter

1. Balansera reaktionslikheten.

Na2SO3 +  HCl -> SO2 (g) +  NaCl + H2O

2. Hur inverkade svaveldioxiden som bildades i provröret på vattnet?

3. Hur fungerar laborationen som modell för sura regn?

5. Hur inverkade det ”sura regnet”, vätesulfitlösningen (H2SO3(aq)) på magnesiumbiten?

4. Vad hände i provrör C då kalsiumkarbonaten, CaCO3, reagerade med ”det sura regnet”?   Komplettera reaktionslikheten:

                      H2SO3 + CaCO3 ->

5. Vilken praktisk inverkan har sura regn?

 
Källa: -American Chemical Sosiety (2001) Chemistry in the community, 
               Michelle Russel Julet