PAPERIN KEMIAA

 
Etusivu

Paperin valmistus
Suomessa

Paperin kemiaa
Selluloosa
Kemiallisia yhdisteitä

Paperin valmistusprosessi
Puunkäsittely
Massan valmistus
Massasta paperiksi

Ympäristövaikutukset
paperiteollisuudessa

Paperitehtaan ammattilaisia

Tehtäväpaketti
Testaa tietosi!
Tehtäviä paperin kemiasta

Paperia kotikonstein

Kiitokset

Lähteet

 

Anna-Kaisa Nieminen
Susanna Kallio
Heini Lankia
2005

 

 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET PAPERITEOLLISUUDESSA

keräyspaperia
Lähes kaikesta teollisesta tuotannosta pääsee kemikaaleja ympäristöön vuotoina ja prosessien tuloksena muodostuvina jätteinä. Päästöt suoraan vesistöihin ja ilmaan on tiedostettu ongelmaksi jo yli sata vuotta. Viime vuosikymmeninä on onnistuttu parantamaan prosesseja ja estämään vuotoja niin, että monet päästöt on saatu käytännössä loppumaan. Kemiallinen metsäteollisuus on ollut maailman suurimpia sisävesistöjen ja murtovesien saastuttajia, mutta samalla kärkiluokkaa ympäristönsuojelun kehittäjänä. Prosessien muuttamisella ja kehittämisellä on vesistöjen kuormituksia pyritty pienentämään tuotannon lisäyksestä huolimatta.

M-real Kirkniemessä ympäristöasiat huomioidaan prosessin kaikissa vaiheissa.  Tehtaalla on mm. oma biologinen puhdistamo. Tuotekehityksessäkin valitaan joskus kalliimpia ja huonompia raaka-aineita ympäristönäkökohtien vuoksi.

Paperia ei voi valmistaa ilman vettä. Mitä vähemmän vettä käytetään, sitä paremmin ympäristö voi. Metsäteollisuuden luonnonsuojelutoimien tärkeimpänä tavoitteena on ollut vähentää jäteveden määrää siirtymällä yhä enemmän suljettuun vedenkiertoon. Massanvalmistuksessa puusta vapautuu orgaanisia aineita, lähinnä hiilihydraatteja. Mikro-organismit hajottavat näitä aineita vesistöissä. Tällöin mikro-organismit kuluttavat happea. Jos hajoavia aineita on liikaa, kalojen elinolot huononevat. Veteen muodostuu happikato.

Paperikone Kirkniemen tehtaalla kuluttaa vettä noin 8-10 kuutiota/paperitonni, koneen iästä riippuen. Tehtaalla käytettävä vesi nostetaan Lohjan järvestä. Vesi on hyvin puhdasta, ja se vain suodatetaan ennen käyttöä. Vesi kierrätetään prosessin eri vaiheissa useita kertoja (suljettu kierto), ennen kuin se ohjataan biologiseen puhdistamoon ja lasketaan puhdistettuna takaisin vesistöön.

Ympäristötekijät ovat johtaneet sellun valkaisuprosessin voimakkaaseen siirtymiseen kloorittomaan suuntaan. Kloorin käyttöä valkaisussa voidaan vähentää muun muassa pidentämällä sellumassan keittoaikaa, jolloin valkaisulla poistettavan ligniinin määrä vähenee. Myös alkuainekloorin korvaaminen klooridioksidilla on päästöjen kannalta hyödyllistä, koska silloin muodostuu vähemmän kloorin orgaanisia sivutuotteita. 1990-luvulla Ruotsissa on kehitetty kokonaan kloorivapaa valkaisumenetelmä, jossa valkaisuaineena käytetään peroksideja. Myös otsonia voidaan käyttää paperin valkaisuun. Kuten monilla muillakin aloilla myös paperinvalmistuksessa voidaan soveltaa bioteknologiaa. Massan käsittelyllä hemiselluloosaa hajottavilla entsyymeillä ennen valkaisua tiedetään olevan hyödyllisiä vaikutuksia.


KIERRÄTYS

Keräyspaperi ja -kartonki ovat paperiteollisuudelle tärkeitä raaka-aineita. Niiden käyttö paperin ja kartongin valmistuksessa on lisääntynyt kaikkialla maailmassa.

Suomessa kerättiin vuonna 2003 talteen 749 000 tonnia paperia ja kartonkia eli 144 kiloa asukasta kohti. Talteenottoaste oli 73 prosenttia, jota voidaan pitää erittäin hyvänä harvaan asutussa maassa. Koko maailmassa keskimääräinen keräysaste on noin 40 prosenttia.

Vaikka paperi kerätään talteen tehokkaasti, sitä ei riitä kotimaassa laajamittaiseen uusiopaperin tuotantoon. Suomessa paperiteollisuus onkin erikoistunut sellaisiin paperilaatuihin, joihin Suomesta ja lähialueilta löytyy raaka-ainetta - puuta. Keski-Euroopassa tilanne on toisenlainen. Siellä sijaitsevien suomalaistehtaiden tuotanto perustuu pitkälti keräyskuituun.

Keräyspaperia tuotiin Suomeen paperiteollisuuden raaka-aineeksi 83 000 tonnia. Keräyspaperia vietiin puolestaan 105 000 tonnia. Paperi- ja kartonkiteollisuus käytti raaka-aineenaan keräyspaperia yhteensä lähes 707 000 tonnia.

 

Lähde: Metsäteollisuus ry