Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

 Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

Muita aineita

RAVINTEET
Typpi, fosfori fosfaattina ja pii silikaattina ovat meriveden tärkeimmät ravinteet. Ravinteiden määrä vaikuttaa meren perustuottajien (levien) kasvuun ja levät puolestaan ovat eläinplanktoneiden sekä kalojen ravintoa.

TYPPI
Typpeä joutuu mereen maaperästä, esim. peltojen typpilannoituksesta ja ilmasta.

FOSFORI

Luonnossa fosfori esiintyy pääasiassa ortofosfaattina, PO43-. Maaperässä sitä löytyy useissa mineraaleissa niukkaliukoisina kalsiumfosfaattina, alumiini- ja rautafosfaatteina sekä orgaanisina yhdisteinä. Ilmakehästä fosforia saadaan vähän , sillä sitä on ilmassa vain pölyyn sitoutuneina fosfaatteina.

PII
Vesiympäristössä pii esiintyy yleensä muodossa Si(OH)4 tai sen alkalisuolana NaH3SiO4. Vesieliöt käyttävät piitä tukirakenteissaan.

ALKUAINEET - YMPÄRISTÖMYRKYT
Isoina määrinä myös hyödylliset hivenaineet voivat olla vaarallisia myrkkyjä.

Elohopea (Hg): sitä esiintyy luonnossa useissa kivilaaduissa ja sitä vapautuu ympäristöön mm. vulkaanisen toiminnan seurauksena. Erittäin toksiset ovat orgaaniset Hg-yhdisteet (esim. H3CHgCl) sekä mm. HgCl2.
Lyijy (Pb): esiintyy luonnossa erilaisissa mineraaleissa. Suurin päästölähde on ollut lyijyllisen bensiinin käyttö. Kaikki lyijy-yhdisteet ovat myrkyllisiä.
Arseeni (As): esiintyy luonnossa sulfidimalmien yhteydessä. Arseenia käytettään mm. hyönteismyrkkynä ja puunkyllästeissä.
Nikkeli (Ni): esiintyy maakuoressa lähinnä sulfidi- ja oksidimalmeina. Esim. happosateet lisäävät merkittävästi nikkelin kiertoa.
Kupari (Cu): kuparin kulkeutumiseen maaperästä vaikuttavat mm. happamoituminen, maaperän pH, rapautuminen sekä orgaanisen aineksen määrä.
Kadmium (Cd): kadmium on luonnossa melko harvinainen metalli. Sitä esiintyy sinkkimalmeissa. Ihmistoiminnan seurauksena siitä on tullut yksi myrkyllisimmistä metalleista ympäristössä.

 

Edelliselle sivulle

Aloitussivulle

Tästä tulostettava sivu