Etusivu

Johdanto

Työtavat

Suoja-asut ja suojavarusteet

Erityistä koululaboratoriossa

Vaaralliset aineet

Ongelmajätteet

Paloturvallisuus

Sähköturvallisuus

Tapaturmat ja ensiapu

Videot

Linkkejä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekijät:

Voitto Jäppinen & Veikko Karjalainen

Sähköposti

voitto.jappinen@helsinki.fi

veikko.karjalainen@helsinki.fi

Toteutettu Kemia yhteiskunnassa-kurssilla. Kevät-05

 

 

 

 

ONGELMAJÄTTEET

Jätteiden käsittelyssä, hävittämisessä ja varastoinnissa on noudatettava yleisiä jätehuollosta annettuja säädöksiä. Lainsäädäntö ei koske pelkästään jo muodostuneita jätteitä, vaan tarkoitus on ennakoida jätteiden muodostumista jo työskentelyvaiheessa ja töitä suunnitellessa. Jätehuolto on mahdollisuuksien mukaan hoidettava siten, että jätteet voidaan käyttää uudelleen tai muutoin hyödyksi ja ettei jätteistä aiheudu haittaa ympäristölle. On hyvä oppia ajatteleemaan ympäristöä alusta alkaen niin se tapa jää pysyvästi osaksi omaa työskentelyä.

LABORATORIOJÄTTEET

Suurin osa jätteistä luetaan ongelmajätteisiin (vaarallisiin jätteisiin). Ongelmajätteellä tarkoitetaan myrkyllisyytensä tai muun laatunsa takia vaikeasti vaarattomaksi tehtävää tai käsiteltävää taikka muutoin ympäristölle erityisen haitallista jätettä.

Ongelmajätteitä ovat:

 • Öljyä sisältävät jätteet
 • Liuottimia sisältävät jätteet
 • Syövyttäviä aineita, kuten happoa tai emästä sisältävät jätteet
 • Antimonia, arseenia, elohopeaa, hopeaa, kadmiumia, kobolttia, kromia, kuparia, lyijyä, mangaania, nikkeliä, talliumia tai tinaa sisältävät jätteet
 • Epäorgaanisia tai orgaanisia syanideja taikka tiosyanaatteja sisältävät jätteet
 • Orgaanisia halogeeniyhdisteitä, kuten polykloorattuja bifenyylejä (PVC) sisältävät jätteet
 • Fenoleja sisältävät jätteet
 • Torjunta- ja suojausaineita sisältävät jätteet
 • Lääkeraaka-aineita, lääkeaineita tai lääkevalmisteita sisältävät jätteet
 • Muut lajinsa tai laatunsa takia edellä mainittuihin jätteisiin rinnastettavat jätteet 

 

LABORATORIOJÄTTEIDEN KERÄILY

Viemäriin kelpaava jäte:

 • vaarattomat nesteet, joiden pH:n oltava 6-11

Viemäriin EI saa kaataa:

 • T+ ja T luokanmyrkkyjä
 • viemäriä syövyttäviä tai tukkivia aineita
 • veteen liukenemattomia liuotinaineita
 • jäteöljyä tai muita öljymäisiä tuotteita

Hapot ja emäkset kerätään seuraavasti:

 • väkevät happo- ja emäsliuokset kukin laatu omaan astiaansa
 • happoliuokset, joiden väkevyys on vähemmän kuin 10 % voidaan yhdistää ja kerätä samaan astiaan.Samoin emäsliuokset joiden väkevyys on alle 10 % voidaan kerätä samaan astiaan.

Kiinteät epäorgaaniset jätteet:

 • kuiva kiinteä jäte kerätään muovi- tai lasiastioihin
 • erikseen kerätään: syanidit, metallinen elohopea, arseeniyhdisteet, kromihappo-rikkihapposeos ja hopeavalokuvakiinniteliuoksesta

Orgaaniset liuottimet ja öljyt:

 • hiilivedyt, aldehydit, alkoholit, eetterit, esterit ja ketonit
 • typpipitoiset liuotinjätteet:

a) pienet määrät yhdistetään

b)suuret määrät jokainen laatu omaan astiaansa

 • klooratut liuottimet:

a)pienet määrät yhdistetään

b)suuret määrät jokainen laatu omaan astiaansa

 • tuikenesteet(radioaktiivisia)
 • öljyjätteet

ja nämä sitten toimitetaan paikkakunnalla olevaan tai lähimpään ongelmajätelaitokseen.

MUISTA! vaikka määrät mitä koululaboratorioissa käytätkin ovat pieniä niin silti viemäriin vain sinne kuuluvat jätteet. Kun käyttäjiä on vuosien mittaan paljon niin siinähän se sitten se jätteet kokonaismäärä kutakin jätetyyppiä kohti kasvaa ja kohta on jo se keräysämpäri täynnä.