SANASTO

 

 

ETUSIVU

HISTORIA

LAINSÄÄDÄNTÖ

ONGELMAJÄTE

KOTITALOUS

LIIKENNE

TEOLLISUUS

ILMAN KEMIAA

KOULU JA YMPÄRISTÖ

SANASTOA

TIESITKÖ ETTÄ

LINKIT

KIITOKSET

 

 

 

Bioindikaattori

Laji, jonka yksilöiden tai populaatioiden ominaisuudet ilmaisevat muutoksia ympäristön tilassa ilmanlaadun bioindikaattoreista tunnetuimpia ovat jäkälät ja yöperhoset.

 

CFC-yhdisteet

Kloorifluorihiilivetyjä, jotka tunnetaan kauppanimellä freonit, on käytetty mm. aerosolien ponnekaasuina ja jäähdytysaineina. Vuodesta 1995 lähtien CFC-yhdisteiden käyttöä on rajoitettu ja uusien tuotteiden valmistus on kielletty.

 

CO

Hiilimonoksidi eli häkä. Myrkyllinen kaasu, jota syntyy epätäydellisessä palamisessa. Hapettuu luonnossa hiilidioksidiksi.

 

CO2

Hiilidioksidi. Orgaanisen aineen palamisessa syntyvä lopputulos. Kasvit sitovat hiilidioksidia kasvunsa lähtöaineeksi ja vapauttavat sitä hajotessaan. Hiilidioksidi ilmakehässä edistää kasvihuoneilmiötä eli on ns. kasvihuonekaasu.

 

Elinkaari

Tuotteen elinkaari on tuotteen koko tuotanto- ja käyttöhistoria alusta loppuun. Elinkaari alkaa raaka-aineiden hankinnasta ja päättyy jätteiden käsittelyyn.

Epäorgaaninen

Elottomaan luontoon kuuluva, siitä peräisin oleva aine. Epäorgaaninen jäte = elottoman luonnon aineista peräisin oleva, muu kuin hiiliyhdisteistä peräisin oleva jäte.

 

HCl

Vetykloridi eli kloorivety on pistävänhajuinen kaasu. Kloorivetykaasun vesiliuos on suolahappo. Suolahapon myrkyllisyys eliöille perustuu sen voimakkaaseen happamuuteen, mistä johtuen sillä on välittömiä haitallisia vaikutuksia eliöihin.

 

Innovaatioprosessi

Innovaatioprosessi · Innovaatioprosessilla tarkoitetaan tässä sitä ketjua, joka lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeesta ja päättyy hetkeen, jolloin asiakas vastaanottaa tuotteen. Innovaatioprosessi sisältää uuden tuotteen, valmistusprosessin tai laitteen teknologisen kehityksen, valmistuksen ja markkinoinnin.

 

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

 

NOx

Typen oksidit, NO ja NO2, typen palamistuotteita, joita syntyy sekä polttoaineen että palamisilman sisältämästä typestä. Aiheuttavat luonnossa maaperän ja vesistöjen happamoitumista sekä rehevöitymistä.

 

Ominaispäästö

Päästömäärä laskettuna tuotettua tai käytettyä energia- tai tuotantoyksikköä kohti

 

Ongelmajäte

Ongelmajäte on jäte, joka kemialisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

 

Orgaaninen

Hiiliyhdisteisiin kuuluva tai niitä koskeva. Orgaaninen jäte = hiiliyhdisteistä (esim. öljystä) peräisin oleva, usein eloperäinen jäte.

 

Päästö

Kaasu-, höyry-, neste- tai hiukkasmuodossa oleva ainevirta ilmaan tai veteen.

 

Responsible Care- Vastuu Huomisesta

Kemianteollisuuden kansainvälinen, vapaaehtoinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma, joka on käynnissä useimmissa läntisissä teollisuusmaissa.

 

Savukaasupäästöt

Polttoaineiden palamisessa syntyvät kaasumaiset palamistuotteet, kuten CO2, SO2 ja NOx.

SO2

Rikkidioksidi. Syntyy palamisen ja tuotantoprosessien yhteydessä rikkiyhdisteistä. Aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitumista.

 

Vihreä kemia

Vihreä kemia jakautuu erilaisiin ja usein päällekkäisiin alueisiin. Luonnonaineet, niiden määrä ja laatu ympäristössä ja ravinnossa, vaikutusmekanismit, kulkeutuminen ja muuntuminen erilaisten reaktioiden ja prosessien seurauksena ovat vihreän kemian keskeisiä tutkimuskohteita. Vihreään kemiaan kuuluvat myös erilaisten teollisuuskäytössä olevien haitallisten kemikaalien korvaaminen ympäristöystävällisillä aineilla, korvaavien vesipohjaisten prosessien kehittäminen sekä ympäristön radiokemialliseen saastumiseen sekä ydinjätteen käsittelyyn ja loppusijoitukseen liittyvät kysymykset.