johdanto

koulumaailma

sovelluksia

tutkimus

 

Ympäristökemian tutkimus Helsingin yliopiston kemian laitoksella

Ympäristökemiassa

  • seurataan ilman, veden ja maan laatua
  • seurataan saastumisen määrää ja laatua
  • selvitetään päästölähteitä
  • tutkitaan haitallisten yhdisteiden myrkyllisyyttä ja kulkeutumista sekä mahdollista rikastumista luonnossa
  • tutkitaan haitallisten yhdisteiden muuntumista ympäristössä
  • tutkitaan päästöjen vaikutuksia ilmastoon
  • tutkitaan ympäristöonnettomuuksien vaikutuksia
  • ryhdytään oikeisiin toimenpiteisiin akuuteissa onnettomuustapauksissa
  • määritetään luonnonaineita

Helsingin yliopiston kemian laitoksella ympäristöön liittyvä tutkimus on laajaa ja monipuolista. Ympäristökemia on laitoksen epävirallinen painopistealue. Pääosa tutkimuksesta on keskittynyt analyyttisen kemian osastolle professori Tapio Kotiahon alaisuuteen. Laitoksella on meneillään useita tutkimushankkeita, jotka liittyvät uusien tutkimuslaitteiden ja analyysimenetelmien kehittelyyn.

Lisätietoa Kotiahon sivuilta

Yksi tutkimuksen kohdealue on bromatut palonestoaineet.

Bromattujen palonestoaineiden hajoaminen ympäristössä

 
Päätavoitteena on tutkia bromattujen palonestoaineiden (BFR) fotokatalyyttistä hajoamista vedessä, identifioida niiden ha­joa­mis­tuotteita sekä kehittää uusia analyysimenetelmiä niiden ana­ly­soi­miseen. BFR-aineiden tehtävänä on estää palon syt­ty­mi­nen sekä hidas palaminen. Näitä aineita käytetään yleisesti erilaisissa kulutustuotteissa ja osa aineista on biokerääntyviä. Yleisimmin käytetään polybromattuja bifenyyliestereitä.


Yhdisteet biohajoavat huonosti hapellisissa olosuhteissa. Suora fotokemiallinen hajoaminen on kuitenkin nopeaa orgaanisessa liuot­timessa ja suorassa UV-valossa (t½ = ½-200 h). Yhdisteet ovat erittäin hydrofobisia ja siten veteen heikosti liukenevia. Yhdisteet voivat assosioitua vedessä olevaan orgaaniseen aineeseen kuten humukseen. Hajoaminen on tällöin epäsuoraa.  Hajoaminen on luonnossa tutkimus­olo­suh­teita huomattavasti hitaampaa.

Lue lisää

Päivitetty viimeksi 2007-10-18