johdanto

koulumaailma

sovelluksia

tutkimus

 

Ympäristökemia koulumaailmassa

Ympäristökemia opetussuunnitelman perusteissa

Uusissa opetussuunnitelman perusteissa ympäristökemia otetaan huomioon hyvin selkeästi ja sen liittämistä muuhun opetukseen painotetaan vahvasti. Ympäristökemian - muun kemian ohella - tarkoitus opetuksessa on tukea oppilaan luonnontieteellistä ajattelua ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä. Opetuksessa tulee korostaa kestävän kehityksen merkitystä elottomalle ja elolliselle ympäristölle.

Opetussuunnitelmassa mainitaan myös keskusteluvalmiuden oppimisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tärkeys. Nämä painotukset ovat yleisiä ohjeita kaikkeen kemian opetukseen. Jokaiselle kurssille on annettu lisäksi kurssikohtaiset painotukset.

Ympäristökemia oppimateriaaleissa:

Monissa vanhemmissa kemian kirjoissa käytettiin ympäristökemian aiheita lähinnä lisätietoa -kohdissa sivuntäytteinä, jos edes siinäkään. Uudemmissa kemian kirjoissa ympäristökemia tulisi ottaa ja otetaankin huomioon korostetummin ja selkeämmin.

Eräässä oppikirjassa ympäristökemiaa korostettiin läpi kirjan ja paikoin hyvinkin huomattavasti. Oppilas ei ymmärrä välttämättä yhteyttä yhteiskuntaan, ellei opettaja sitä nimenomaan nosta esille.

Toisessa kirjassa ympäristökemiasta oli oma lukunsa, jossa käytiin ympäristökemian ongelmia läpi varsin ylimalkaisesti. Kirja on lyhytsanaisuudessaan selkeä, mutta ei kovin ymmärrettävä. Siihen sisään pääseminen vaatii oppilaalta paljon esitietoja ja opettajalta ahkeraa asennetta

Ympäristökemia koulun kursseissa

Kursseissa esille tulevilla asiakokonaisuuksilla on omat ympäristökemian painotuksensa. Kemian yhteiskunnallinen näkökulma tulee esiin teollisuuden, energian, materiaalien ja kulutustavaroiden esittelemisessä ja niiden taustalla olevien teorioiden pohtimisella. Teoreettisemmalla tasolla kemialliset reaktiot ja niiden merkitys ympäristössä ovat tärkeimpiä osattavia kokonaisuuksia.

Peruskoulussa ympäristökemian opetus sisältyy kemian opetukseen. Opetuksen yksi osa on asenteisiin vaikuttaminen. Tämä tuodaan esille opettamalla ympäristön suojelua ja kierrättämisen tarpeellisuutta.

Ympäristökemian sovellusalueita kouluopetuksessa ovat luonnossa tapahtuviin ilmiöihin tutustuminen. Tällaisia ovat mm. veden kiertokulun tutkiminen, fotosynteesiin tutustuminen kemiallisena reaktiona ja ilmakehän muutoksiin kuten kasvihuoneilmiöön tutustuminen.

 

 

Päivitetty viimeksi 2007-10-18

 


Linkkejä ympäristökemiasta

EnvironmentalChemistry.com

EERC

Ekokem

Ympäristö.fi