Vihreä kemia

"tietopohjainen tapa ratkaista ja ehkäistä ympäristöongelmia"

 

Vihreš kemia Koulussa Kemian teollisuudessa Tutkimus Helsingin yliopistossa

 

Vihreä kemia kemian teollisuudessa

 

Responsible Care – Vastuu Huomisesta

Suomen kemianteollisuus on laajasti sitoutunut kansainväliseen Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaan, joka käynnistettiin Kanadassa vuonna 1984. Siihen on liittynyt lähes 50 maata ja ohjelman tavoitteena on sekä yhteiskunnallisesti että luonnontieteellisesti kestävän kehityksen mukainen toiminta. Ekologisesti kestäviin ratkaisuihin päästään tarkastelemalla yrityksen ympäristövaikutuksia kokonaisuutena eli ottamalla huomioon vaikutukset ilmaan, veteen ja maaperään. Tuotekehityksessä tarkastellaan tuotteen koko elinkaarta raaka-aineiden valinnasta ja hankinnasta lähtien aina kierrätykseen ja jätehuoltoon saakka. Kemianteollisuuden päästöt vesiin ja ilmaan ovat vähentyneet murto-osaan ohjelmaan sitoutumisen aikana ja samalla yleiset määräykset ovat tiukentuneet.

Jos haluat lisätietoja Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmasta, katso esimerkiksi: http://www.chemind.fi/responsiblecare

 

Esimerkki teollisuudesta:

Yritys A

Otetaan teollisuudesta esimerkkinä yritys A, jonka toimet vihreään kemiaan liittyen ovat monin tavoin esimerkillisiä.

Yritys A:n tuotevalikoima on kattaa teolliseen valmistukseen, rakentamiseen, remontointiin sekä kotikäyttöön tarkoitettuja liimoja, parkettilakkoja ja -öljyjä, lattia- ja seinätasoitteita, vedeneristeitä, keraamisten laattojen saumaus- ja kiinnityslaasteja, tiivistysmassoja, ohenteita sekä valimohartseja. Täydentäviä artikkeleita ovat mm. huonekaluteollisuuden reunanauhat sekä rakennustarviketeollisuuden jalkalistat.

Yli 98 % tuotevalikoimasta perustuu omaan tuotekehitykseen. Ympäristömyötäiseen tuotekehitykseen panostetaan. Tarjolla on vesiohenteisia, sisäilmaluokiteltuja, ympäristömerkittyjä ja sertifioituja tuotteita ja käyttäjälle ja ympäristölle turvallisia vaihtoehtoja.

Yritys A:n laatujärjestelmä sisältää ISO 14001-standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän ja kemianteollisuuden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelman Responsible Care – Vastuu Huomisesta -periaatteet. Laadun, ympäristön ja turvallisuuden tasoa seurataan ja kehitetään säännöllisesti omien indikaattoreiden (esim. vuodot ja päästöt), sisäisten ja ulkoisten auditointien, katselmusten ja laatupalkintokriteeristöön perustuvien itsearviointien avulla. Tuotekehityksen perustana on elinkaariajattelu, joka huomioi ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset koko tuoteketjussa. Siihen kuuluvat raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden valinta, tuotteen valmistus, varastointi ja kuljetus sekä tuotteiden käyttöön ja tuote- ja pakkausjäännösten hävitykseen liittyvät tiedot, koulutus ja opastus. Myös omilta tavarantoimittajilta edellytetään sitoutumista laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioihin.

Yritys A julkaise selonteon ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksistaan ja yhteiskuntavastuustaan kolmen vuoden välein. Seuraava selonteko julkaistaan vuonna 2006. Oma ympäristö- ja turvallisuusvastuuryhmä valvoo ympäristo- ja turvallisuusjärjestelmien standardienmukaisuutta, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien ja -vaikutusten ajantasaisuutta ja raportoinnin sisältöä ja päivitystä.

 

Käytännön sovelluksia

Yritys A:n tuotanto toimii suljetun valmistuksen periaatteella: kaikki mitä valmistusreaktoriin panostetaan, pakataan valmistusprosessin jälkeen tuoteastioihin. Valmistusprosesseissa ei synny sivutuotteita. Jätettä syntyy lähinnä valmistuslaitteistojen ja kuljetusastioiden pesuissa. Ensisijaisena vaihtoehtona kaikille pesu-, raaka-aine- ja tuotejäännöksille on hyötykäyttövelvoite. Liuotinohenteisista tai muuten haitallisista tuotteista, raaka-aineista ja pesuista syntyvät jätteet luokitellaan, merkitään ja toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Jätteiden käsittely ja vuodontorjuntaharjoitukset on ohjeistettu laatujärjestelmässä.

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Yritys A kehittää jatkuvasti uusia, vähemmän ympäristöä rasittavia tuotteita, jotka syrjäyttävät ja korvaavat vanhoja. Korvaavan raaka-aineperustan tutkimuksissa Yritys A on johtanut vesiohenteisten tuotteiden kehitystä Pohjoismaissa tuoden markkinoille mm. ensimmäisen täysin liuotteettoman lattia- ja seinäliiman vuonna 1995. Happokovetteisten parkettilakkojen valmistus ja markkinointi on lopetettu ja tilalle on tuotu ominaisuuksiltaan samanveroisia, ratkaisevasti käyttöturvallisempia vaihtoehtoja. Yritys A uskoo vesilakkoihin, joita tukevat mm. työ- ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat, vaatimukset puhtaasta sisäilmasta sekä kansainvälinen kehitys.

Huonekaluteollisuuteen Yritys A on samoin kehittänyt vesiohenteisia vaihtoehtoja verhoiluun ja foliopinnoitukseen. Uudet ulko- ja sisäkäyttöön tarkoitetut liimamassat taas edustavat uusinta MS-polymeeritekniikkaa, joka antaa tuotteelle erinomaisen auringonvalonkeston ja parantaa olennaisesti tarttuvuutta liimattaviin pintoihin. Massat ovat myös ympäristöystävällisiä, sillä ne eivät sisällä lainkaan liuotteita tai isosyanaatteja.

Pakkausmateriaalien valinnassa suositaan kierrätettävyyttä. Kuluttajaliimasarjassa Yritys A otti aikanaan ensimmäisenä Pohjoismaissa käyttöön kierrätettävät pakkaukset. Yritys A on mukana pakkausmateriaalien hyötykäyttöjärjestelmässä yhteistyösopimuksella Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n kanssa. Tuorein tutkimusalue on uusiutuvien polymeerien ja reaktiivisten liimojen kehitys.

kiitokset Kiilto International, www.kiilto.fi