LABORATORIOTÖITÄ

 

Paloturvallisuus (demonstraatio)

Bensiinin sammuttaminen

Haihtuvuus ja leimahduspiste

Jähmepiste ja samepiste

Tiheys

Liukoisuus

 

Työturvallisuus

 

Öljyt ja öljytuotteet ovat orgaanisia yhdisteitä, joten ne ovat palavia. Monet niistä ovat helposti haihtuvia ja syttyvät hyvin alhaisissa lämpötiloissa. Poolittomina yhdisteinä hiilivedyt ovat rasvaliuottimia, joten niiden ja muiden liuottimien käsittelyssä on varottava ihokosketusta. Öljyt ja öljytuotteet ovat terveydelle vaarallisia. Koska ne haihtuvat helposti, on erityisesti varottava hengittämästä niiden höyryjä. Bensiini ja dieselöljy sisältävät myös karsinogeeneja, esimerkiksi bentseeniä. On huomattava, että myös muovien palaessa voi muodostua terveydelle vaarallisia yhdisteitä. Työskenneltäessä on kiinnitettävä huomiota myös jätteiden käsittelyyn.

Seuraavassa esitetään kaikkia töitä koskevia työskentelyohjeita.

  1. Yhdisteiden ominaisuuksiin tutustutaan ennen niiden käsittelyä lukemalla käyttöturvallisuustiedotteet.
  2. Öljyjä ja öljytuotteita käsitellään ensisijaisesti vetokaapissa. Hyvin pieniä määriä voidaan tutkia hyvin ilmastoidussa tilassa ja tällöin on tuuletuksesta huolehdittava hyvin.
  3. Öljyjä ja öljytuotteita käsiteltäessä vältetään ihokosketusta käyttämällä esimerkiksi kertakäyttöisiä PE-suojakäsineitä.
  4. Jos öljyä haistetaan, ohjataan höyryjä varovasti kädellä kohti nenää.
  5. Öljyjä ja öljytuotteita käsiteltäessä ei saa käyttää avotulta.
  6. Öljyjätteet kerätään esimerkiksi muovipulloon ja toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
  7. Tiskattaessa käytetään tavallisia suojakäsineitä.
  8. Jos öljy tai öljytuote syttyy palamaan, tuli tukahdutetaan esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä. Myös jauhe-, hiilihappo- tai vaahtosammuttimia voi käyttää. Vesi on tehoton ja veden käyttö öljypalon sammutukseen saattaa aiheuttaa palon leviämisen.

 

Muokattu teoksesta Lähteiltä tuotteiksi – öljyn tie, työ- ja tehtäväohjeet.

 

Käyttämämme lähteet:

 

Aatelo, M. (toim.) 1995: Lähteiltä tuotteiksi öljyn tie työ- ja tehtäväohjeet. Kemianteollisuus ry, Taloudellinen Tiedotustoimisto, Suomen Muoviteollisuusliitto, Öljyalan Keskusliitto. Julkaisumonistamo Eteläranta Oy. Helsinki.

Aspholm, S. & Saari, H. & Bjurström, L. & Hirvonen, H. & Hongisto, J. & Lavonen, J. & Viiri, J. 1997: Aine ja energia 2 kemian opettajan opas. WSOY. Helsinki.

Happonen, J. & Heinonen, M. & Muilu, H. & Nyrhinen, K. 2002: Kemian avain kurssi 3 opettajan aineisto. Otava. Keuruu.

Kärnä, P. & Leskinen, M. & Montonen, M. & Repo, K. 1998: Lumo tutkimuksia 2 opettajan opas. WSOY. Porvoo.

 

Pääsivulle