RAUTASULFAATTI

Rautasulfaattia FeSO4 · 7H2O syntyy titaanidioksidin valmistuksen sivutuotteena. Kiinteässä muodossaan rauta(II)sulfaatti on  kidemäinen ja turkoosi  kahden arvoinen raudan suola. Rauta(II)sulfaattia kutsutaan vanhassa nimeämismenetelmässä ferrosulfaatiksi ja rauta(III)sulfaattia ferrisulfaatiksi.

Rauta(II)sulfaattia voidaan käyttää veden puhdistukseen biologisen jätevedenpuhdistuksen yhteydessä saostuskemikaalina. Jätevedestä täytyy poistaa fosfori ja eloperäinen aines mahdollisimman tarkasti, koska vesistöihin joutuessaan ne toimivat eliöiden ravintona  aiheuttaen rehevöitymistä ja sinileväkukintoja sekä veden happipitoisuuden alenemista. Rauta(II)sulfaatilla voidaan saostaa fosforia kemiallisesti ja tämän lisäksi tehostaa eloperäisen kiinteän aineksen ja siihen sitoutuneiden yhdisteiden poistumista.

Veden puhdistuksen lisäksi rautasulfaattia voidaan käyttää  rautaoksidipigmenttien ja ferrisulfaatin raaka-aineena sekä lisäaineena  lannoitteisssa,  rehuissa sekä sementissä.