Tiedoksi

Elinympäristömme kaasut -sivusto on tehty peruskoulun kemian opetuksen tueksi. Opettaja voi hyödyntää tätä opetuspakettia parhaaksi katsomallaan tavalla. Oppilaat voivat opiskella kaasujen kemiaa itsenäisesti suoraan tältä sivustolta tai opettaja voi tulostaa haluamiaan sivuja oppilaille monistettavaksi. Kokeelliset työt on suunniteltu niin, että oppilaat voivat tehdä ne itsenäisesti, tietenkin aikuisen valvonnassa. Töitä tehdessä on muistettava työturvallisuus!

Tavoitteet

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (2002) mukaan peruskoulun 7.-9. luokalla kemian opetuksen sisältöinä ovat mm. ilma, ilmakehän aineet, niiden merkitys ihmiselle ja luonnon tasapainolle sekä palamisreaktio, palamistuotteiden vaikutukset ympäristössä ja yhteyttäminen.

Tämän opetuspaketin tavoitteena on, että opiskelija oppii kaasujen kemian perusasioista, saa kokonaiskuvan siitä, kuinka suuri merkitys kaasuilla on elinympäristössämme ja yhteiskunnassamme sekä ymmärtää kestävää kehitystä ja pystyy kemian tietojensa ja taitojensa avulla edistämään sitä.

Tekijät

Sivuston ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Helsingin yliopiston kemian laitoksen "Kemia yhteiskunnassa" -kurssilla kemian aineenopettajaopiskelijat Tuomo Juppi ja Lauri Vihma keväällä 2003.

Kiitokset

Joidenkin tällä sivustolla olevien kuvien käytölle on saatu lupa Oy AGA Ab:ltä. Tekijät kiittävät yhteistyöstä, lähdemateriaalista ja kuvista Tom Sörenseniä Oy AGA Ab:sta.

etusivulle